Cases/referencer

En større dansk finansiel virksomhed med +500 medarbejdere og forvaltning af DKK +200 mia, med bred berøring i dansk erhvervsliv og kundebase på ca. 1 mio kunder, ønsker at rekruttere en medarbejder ind til ledelsesgruppen. Stillingen refererer direkte til den administrerende direktør og lejlighedsvist til bestyrelsen.

Virksomhedens resultater og dispositioner har betydning for såvel kunderne som dansk erhvervsliv generelt.

Human Capital Group har gennem en årrække haft et tæt samarbejde med virksomheden og har rekrutteret ind til forskellige dele af organisationen, hvorfor det virkede naturligt at fortsætte samarbejdet med denne betydende rekruttering. Et andet aspekt i beslutningen om at anvende et executive searchselskab som Human Capital Group, var at kandidatfeltet var begrænset og muligvis ikke aktivt søgende, hvorfor det ville være usikkert, om de rette kandidater selv ville ansøge.

Processen blev indledt med en grundig 360 graders arbejdsanalyse, med deltagelse af såvel nærmeste chef (den administrerende direktør) samt nærmeste medarbejdere og samarbejdspartnere internt i organisationen. På denne baggrund blev der udfærdiget virksomheds-, stillings- og kandidatprofiler der beskrev hhv. virksomheden, stillingen og kandidaternes "idealkompetencer".

Efter godkendelse af profilerne blev searchen iværksat og mulige kandidater blev identificeret gennem omfattende research og dialog med kilder ind mod branchen. På baggrund af denne research blev de mest relevante kandidater kontaktet og inviteret til et uddybende interview med henblik på at klarlægge kandidaternes kompetencer og deres interesse for stillingen.

Efter endt researchfase blev resultatet forelagt den administrerende direktør med henblik på en dialog om targetvirksomheder og kandidater, der havde tilkendegivet interesse i stillingen. Den administrerende direktør havde således mulighed for på et tidligt tidspunkt at påvirke processen og dens retning. Efter denne drøftelse blev et antal kandidater præsenteret for den adminstrerende direktør, der inden mødet havde modtaget en skriftlig præsentation. Denne indeholdt udover kandidaternes kompetencer en vurdering fra Human Capital Group om evtuelle observationspunkter, som skulle be- eller afkræftes i den efterfølgende proces.

Præsentationen dannede, for den administrerende direktør, grundlag for en sidste udvælgelse af hvem af de præsenterede kandidater, der skulle fortsætte og gennemføre LedelsesSimulatoren ® samt en selvopfattelsestest, der kunne fungere som hypotesedanner i forhold til kandidaten. På baggrund af LedelsesSimulatoren ® fik den adminstrerende direktør et godt indblik i slutkandidatens beslutnings-kompetence og i sidste ende de værdier og holdninger, der ligger til grund.

Virksomheden har på denne måde fået en velkvalificeret medarbejder, stor indflydelse og indsigt i processen samt stor træfsikkerhed i rekrutteringen af en nøglemedarbejder.

Human Capital Group Scandinavia. Ahlmanns Allé 2, st., 2900 Hellerup. Telefon: 7024 1200. 
www: hcg.dk. Mail: info@hcg.dk.